ความเป็นมา
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 และมติสภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 ให้มหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ขึ้นเพื่อขยายการให้บริการระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นและทั่วถึงและผลิตบัณฑิตให้ทันกับความต้องการของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแต่การ
ดำเนินงานจริงยังไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากความไม่ชัดเจนด้านนโยบายของรัฐบาล
ปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนตามแผนแม่บทที่ทบวง มหาวิทยาลัย (เดิม) ให้ความ เห็นชอบไว้ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการจัดตั้งวิทยา เขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ เพื่อพิจารณา เสนอแนวทางที่มีความเป็นไปได้
ในการดำเนินการโครงการจัดตั้ง 3 วิทยาเขตซึ่งในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 สภามหาวิทยาลัยฯ
มีมติเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ให้เหมาะสมพร้อมทั้ง
รายงานความคืบหน้า ในสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหาข้อสรุปความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
โครงการจัดตั้ง 3 วิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯโดยในส่วนของวิทยาเขตกระบี่
คณะทำงานได้เสนอปรับเปลี่ยน สถานภาพเป็นศูนย์วิทยบริการฯซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯมีมติเห็นชอบในหลักการในการประชุม
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ต่อมาจึงได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ปรับเปลี่ยนการ ดำเนินงาน
โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ เป็น ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ปรัชญา

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อม
ด้วยวิชาการจริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำ ทิศทางสืบทอด เจตนารมณ์ที่ดี ของสังคมเพื่อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ และได้ดำเนินการตาม แนวนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนประกอบกับ
การพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอันดามัน
อย่างพอเพียงและยั่งยืน
ภาระกิจ
- การจัดการเรียนการสอน
- การวิจัย
- การบริการวิชาการ
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ให้มีมาตรฐานและความเป็นสากลทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านโดยสร้างความ เป็นเลิศในการบริหารและจัดการการเกษตร การท่องเที่ยว
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร และการศึกษา
2. ดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน สามารถนำงานวิจัยไปประยุกต์
ใช้ให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมจัดการวิจัยในหมู่บ้านนำร่องเพื่อใช้เป็น
กรณีตัวอย่างในการ ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
3. ดำเนินการจัดการและพัฒนาระบบบริหารงาน ศูนย์วิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได้เน้นความเป็นธรรแก่บุคลากและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม